آموزشی-فرهنگی
 

  سایت تالیف کتابهای درسی شیمی اقدام به درج پاسخ برخی پرسشها وشبهات مطرح شده

 درکتاب شیمی ۳ کرده است هرچندبرخی جوابها جای بحث دارد در هر حال عینا آنرا آورده ام: 

شیمی3 و آزمایشگاه

 

پرسش: آیا از نظر پزشکی مصرف بیش از اندازه ی ویتامین ث برای سلامتی مضر است؟

پاسخ: خیر، از آن جا که این ویتامین در آب انحلال پذیر است، مقدار اضافی آن از طریق ادرار دفع می شود و در بدن ذخیره نمی شود.

 

پرسش: چرا برای محلول های آبی خیلی رقیق می توان به جای ppm از یکای میلی گرم در لیتر استفاده کرد؟

پاسخ: از آن جا که چگالی این محلول ها برابر یک در نظر گرفته می شود با جایگزین کردن حجم معادل یک لیتر به جای جرم محلول (در مخرج کسر) یکای میلی گرم بر لیتر به دست می آید. محاسبات

 

پرسش: انحلال پذیری گازهای نجیب در آب گرماده است یا گرماگیر؟

پاسخ: علی رغم این که آنتالپی انحلال گازهای غیر قطبی در آب منفی است ( فرآیند گرماده) ولی به دلیل کاهش شدید آنتروپی و افزایش عبارت -TDS در مجموع انرژی آزاد فرآیند در دماهای بالا مثبت می شود، بنابراین با افزایش دما انحلال پذیری آن ها کاهش می یابد.

 

پرسش: فکر کنید صفحه ی 94 سئوال 2

باریم سولفات را چه باید معرفی کرد؟ الکترولیت یا غیر الکترولیت

پاسخ: آب یک غیر الکترولیت به شمار می آید علی رغم این که درصد بسیار کمی از آن تفکیک می شود بنابراین صرف تولید یون مقدار تولید یون نیز مهم است. چون رسانایی محلول حاصل از انحلال یک ماده در یک حلال معیاری از الکترولیت بودن است در این صورت نمک های نامحلولی مانند BaSO4 را نیز می توان با توجه به تولید مقدار بسیار کم یون پس از انحلال جزء الکترولیت های ضعیف دسته بندی کرد بر طبق ملاک یاد شده غیر الکترولیت دانستن آن نیز نادرست نیست.

 

پرسش: نمودار صفحه ی 86 کتاب نشان می دهد که بر اثر افزایش دما انحلال پذیری افزایش می یابد در حالی که می دانیم انحلال این ماده گرماده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: برای دریافت پاسخ اینجا را کلیک نمایید.

 

پرسش: برای یک انحلال گرماده در صورتی که ظرف دارای محلول ایزوله (سامانه منزوی) باشد، دمای محلول چه تغییری می کند؟

پاسخ: انرژی آزاد شده در فرآیند انحلال صرف افزایش انرژی درونی محلول شده و دمای محلول بالا می رود.

 

پرسش: بادکنک و زودپز چه نوع سامانه ای است؟

پاسخ: اگر از پدیده ی نفوذ چشم پوشی کنیم بادکنک سامانه ی بسته با دیواره ی انعطاف پذیر می باشد. زودپز تا لحظه ای که سوپاپ اطمینان بالا نیامده است یک سامانه ی بسته است و با خروج بخار به یک سامانه ی باز تبدیل می شود.

 

پرسش: چرا ظرفیت گرماییی ویژه ی هلیم و هیدروژن عددهای بزرگی هستند؟

پاسخ: ظرفیت گرمایی مواد به ساختار ، حالت فیزیکی و طبیعت شیمیایی آن ها بر می گردد و از این رو مقایسه ی آن ها به جز در موارد بسیار مشابه دشوار و در واقع بی معناست.

 

پرسش: در کدام فرآیند انرژی بیشتری آزاد می شود؟ انحلال یک مول NaCl در یک لیتر آب یا در در mL50آب

پاسخ: با توجه به مقدار های زیر می توان نتیجه گرفت که انحلال یک مول NaClدر یک لیتر آب گرمای بیشتری آزاد می کند. علت این افزایش را می توان تفکیک کامل یون ها و حذف جفت یون ها در محلول های بسیار رقیق نسبت داد.

در بی نهایت آب

 11/407-  (kJ/mol)

و در mL100 آب

 89/406-  (kJ/mol)

Adamson,A.W.,A Text book of Physical Chemistry, Academic Press,1973,pp.176-177

 

پرسش: واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن خودبخودی است یا نا خودبخودی؟

پاسخ: در دمای اطاق ناخودبخودی است.

 

پرسش: واکنش کلر و متان چه نوع واکنشی است؟

پاسخ: برای راحتی کار در آموزش جابه جایی دوگانه در نظر گرفته می شود علی رغم آن که یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده است.

 

پرسش: واکنش لیتم و اکسیژن و تشکیل لیتیم اکسید از چه نوع است سوختن یا اکسایش؟

پاسخ: واکنش از نوع اکسایش است.

   همچنین اشکالات چاپی کتاب شیمی ۳:

ناصحیح:    صفحه 74- خود را بیازمایید2-پ

صحیح:      یک مولکول O2 اضافی است.

 

ناصحیح:   صفحه 88- جدول - ردیف آخر

صحیح:    به­جای H2S فرمول Cl2 قرار گیرد.


   منبع:        http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=44
              و

                http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=49

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۱/۲۱ساعت   توسط اسماعیل زاده   |